Политика за поверителност

 

Политика за личните данни на „ТМания“ ООД

ТМания, като фирма, държи на сигурността и правомерното използване на лични данни, публикува настоящата политика с цел да информира потребителите си за това как и защо обработва личната им информация. Лични данни са всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

 1. Видове лични данни, предмет на тази политика:
 2. Основни данни
 • Три имена;
 • Телефон за връзка;
 • E-mail адрес

 

 1. Данни, които се предоставят при сключването на договор

Лични данни, които потребителите е нужно да предоставят на ТМания, за регистрация в сайта, правене на резервация и съответно сключване на договор. Предоставянето на тези данни е доброволно, но без тях ТМания не може да сключи договора и да предостави туристическа услуга.

Такива данни са:

 • Имена на потребителя;
 • Единен граждански номер (за български граждани);
 • Личен номер (за чуждестранни лица);
 • Е-маил адрес;
 • Данни от документ за самоличност.

 

 1. Данни за договорите

Това са данни за предмета, условията и срока на договорите, които ТМания сключва с потребителите.

Такива данни са:

 • Номер на договора и дата на сключване;
 • Начална дата на тръгване и продължителност;
 • Име на екскурзията;
 • Заплатени допълнителни услуги и тяхната обща стойност;
 • Заплатени медицински застраховки;
 • Подробна програма на екскурзията;
 • Обща сума на туристическия пакет;
 • Анулационни условия;
 • Права и задължения на страните;

 

 1. Данни за задълженията

Това са данни, свързани със задълженията на потребителите, произлизащи от договори, сключени с ТМания, и предоставени услуги:

 • Информация за издадени фактури – номер, дата, дължима сума, падеж и др.

 

 1. Данни за плащанията Данни, свързани с историята на плащанията на потребителите във връзка с договори, сключени с ТМания.

Такива данни са:

 • Дата на плащането;
 • Размер на плащането;
 • Начин на плащането (с банков превод, с кредитна/дебитна карта или др.);
 • Информация за дебитна/кредитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова/платежна информация.

 

 1. Данни за комуникация с потребителите Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между ТМания и неговите потребители под формата на запитвания, жалби, заявления, молби или рекламации на потребителите, при извършване на проучвания на удовлетвореността и при обаждания или съобщения, свързани с ползваните услуги (в това число съобщения, съдържащи информация за отпътуване).

Такива данни са:

 • Данни за потребителя;
 • Информация за контакт с потребителя (телефонен номер, адрес на електронна поща, адрес или др.);
 • Вид на комуникацията – писмено запитване, заявление, жалба, писмо, запитване през онлайн форма, електронна поща, телефонно обаждане или кратко текстово съобщение (sms);
 • Дата на изпращане или получаване на комуникацията;
 • Информация, която съответната комуникация съдържа.

 

 1. Автоматично генерирани данни при посещение на интернет страница на ТМания При посещение на интернет страници на ТМания автоматично се събират определени данни за посетителя и устройството му.

Такива данни са:

 • IP адрес;
 • час и дата на посещение на интернет страницата;
 • устройството, което се използва, вкл. операционната му система;
 • приложение, което се използва за достъпване на страницата;
 • настройки на езика.

 

 1. Принципи на обработка на личните данни

 

ТМания обработва лични данни добросъвестно, по прозрачен начин, за конкретни, указани и законни цели. Личните данни се обработват, за да предоставяме максимално добри продукти, които да са съобразени с потребностите на потребителите.

ТМания съобщава на потребителите какви лични данни обработва, защо се налага обработката им и как ги обработва.

Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигане на гореспоменатите цели, освен ако ТМания е длъжен да ги съхранява в съответствие с приложимото законодателство.

ТМания зачита правата на потребителите по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни, правото на изтриване на лични данни и др.

ТМания предприема необходимите технически и организационни мерки, за да осигури сигурността на обработваните лични данни и да ги защити от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 III. Начин на събиране на лични данни на потребителите

 

 1. ТМания събира лични данни директно от потребителите в следните случаи:
 • В преддоговорни отношения с тях – когато потребител изрази желание да сключи договор с ТМания за туристическа или друга услуга;
 • При сключването на договор за туристическа услуга с ТМания;
 • При сключването на други договори с ТМания;
 • При закупуване на ваучери-подарък със изрично съгласие от закупуващия;
 • При или по повод изпълнението, изменението, допълването или прекратяването на договор, сключен между ТМания и потребителите.

 

 1. ТМания събира лични данни за потребителите от трети лица в следните случаи:
 • При записване на клиент (сключване на договор за организирано пътуване) чрез туристическа агенция, сключила договор с ТМания (договор за туристическа агентска дейност);
 • При записване на клиент (сключване на договор за организирано пътуване) чрез туроператор, сключил договор с ТМания;

 

 1. Данни, които се генерират и събират автоматично

При посещение на интернет сайтове на ТМания автоматично се събира определена информация, която включва IP адрес, час и дата на използване на интернет страницата, устройството, което се използва както и информация за операционната му система, използвано приложение за достъпване на страницата и настройките за език на операционната система.

 1. Какви лични данни на потребителите обработва ТМания

ТМания предоставя основно туристически услуги и в този смисъл дейността на фирмата е еднотипна. Като се има предвид този факт, ТМания обработва едни и същи видове лични данни за всичките си потребители.

 ТМания обработва следните категории лични данни на своите потребители:

 • основни данни;
 • данни, които се предоставят при сключването на договор;
 • данни за договорите;
 • данни за задълженията;
 • данни за плащанията;
 • данни за комуникация с потребителите.

 

 1. Как обработваме лични данни на потребителите
 2. Обработка на данни, необходима за изготвянето на предложения и за сключването на договори За да бъде сключен договор с ТМания и съответно да бъде предоставена туристическа услуга, е необходимо потребителят да предостави свои лични данни. Предоставянето на тези данни позволява да бъде идентифициран съответният потребител като страна по договора и като титуляр на правата и задълженията по него. Име, адрес и данни от личния документ на потребителя са част от минималното съдържание на всеки договор за организирано пътуване, съобразно изискванията на Закона за туризма.
 3. Обработка на данни, необходима за изпълнението на сключени договори ТМания обработва лични данни на потребителите, за да може да изпълни сключените с тях договори. В противен случай не може да спази договорните си ангажименти към потребителите.

2.1. ТМания обработва лични данни на потребителите, за да гарантира, че предоставяните услуги съответстват на договорните условия. Благодарение на тази обработка ТМания идентифицира потребител като титуляр по договора, за да следи за спазването на параметрите на договорената услуга.

2.2. ТМания обработва лични данни на потребителите, за да може да им предостави договорените услуги. За да предостави туристически услуги ТМания обработва основни данни на потребителите и данни от документ за самоличност.

 2.3. ТМания обработва лични данни за целите на разплащанията във връзка с предоставяне на туристически услуги. Когато потребител извърши плащане по договор с ТМания, обработваме неговите/нейните основни данни, данни за договорите, данни за задълженията и данни за плащанията.

 2.4. ТМания обработва лични данни на потребителите за цели на разплащания с партньори. За да е възможно потребителите на ТМания да сключват договори, да заплащат за услуги, да подават заявки и да бъдат обслужвани в офисите на партньори на ТМания (туристически агенции и туроператори, подписали договор с ТМания), ТМания сключва споразумения с тях. По силата на тези споразумения ТМания дължи суми, за определянето на които е необходимо да бъдат обработени данни за потребителите.

 2.5. ТМания обработва лични данни на потребителите, за да изпълняваме техни заявки. При изпълнение на заявки от потребител, ТМания обработва неговите/нейните основни данни, данни за договора/ите както и данни за задължения и/или плащания (ако е приложимо).

2.6. ТМания обработва лични данни на потребителите за целите на обслужването на клиенти с цел да предостави качествено и бързо обслужване, в това число, но не само, при обработка на потребителски предложения, заявления, молби, запитвания и жалби. Видът и обемът на личните данни, които се обработват в тези случаи, зависят от естеството и съдържанието на предложението, заявлението, молбата, запитването или жалбата.

 2.7. ТМания обработва лични данни на потребители, когато е необходимо, за да упражнява правата си по сключени с тях договори.

 2.8. ТМания обработва лични данни на потребители, когато е необходимо за събиране на неплатени суми по сключени договори.

 1. Обработка на данни при изпълнение на нормативни задължения В определени случаи приложимото законодателство изисква от ТМания да обработва лични данни за неговите потребители за определени цели, по определен начин и за определен срок.

3.1. ТМания обработва лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство фирмата е длъжна да предоставя информация на компетентните органи.

3.2. ТМания обработва лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство фирмата е длъжна да оказва съдействие на компетентни държавно и/или общински органи във връзка с извършване на проверки от тях.

3.3. ТМания обработва лични данни, за да изпълнява задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство. Приложимото законодателство на Република България изисква от ТМания да съставя и съхранява за даден срок определена счетоводна и търговска информация, както и всякакви други сведения и документи, които имат отношение към данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребители, се съхраняват от ТМания за срокове, предвидени в съответните закони.

 1. Обработка на данни, необходими за защита на законни интереси на ТМания

4.1. ТМания обработва лични данни при извършването на анализи с цел подобряване на обслужването на потребителите и туристическите услуги, които предлага, както и при разработване на нови услуги. В тези случаи ТМания обработва лични данни в обобщен вид, за да оцени качеството на обслужване и/или на предлаганата услуга и да планира бъдещите си активности. ТМания обработва данни на потребители и с цел оценка на представянето на служители в неговите офиси.

 4.2. ТМания обработва лични данни на потребителите с цел проучване на удовлетвореността на потребителите от услугите на ТМания. С цел подобряване на обслужването на потребителите и на услугите, понякога се обръщаме към потребителите с въпроси, касаещи удовлетвореността им от туристическа услуга, която са използвали. При обработването на резултатите от такова проучване ТМания обработва основни данни, данни за договорите, данни за комуникация с потребителите.

4.3. ТМания обработва лични данни на потребителите с цел предоставяне на информация за отпътуване. ТМания разпраща до потребителите си съoбщения (чрез електронна поща и/или кратко текстово съобщение – sms), съдържащи информация за отпътуването на организирана екскурзия, по която се е записал потребителят. Ако желае, потребителят може да се откаже от тази услуга. При разпращането на тези съобщения ТМания обработва данни за договорите и данни за комуникация с потребителите.

4.4. ТМания обработва лични данни при предоставяне на „отстъпка за редовни клиенти“ (потребители, които вече са използвали услугите на ТМания). С цел повишаване на броя на потребителите, ползващи услуги на ТМания повече от веднъж, предоставяме специални „отстъпки за редовни клиенти“. С цел да идентифицираме потребител, да установим, че вече е ползвал услуга на ТМания и да предотвратим измами, обработваме основни данни, данни, които се предоставят при сключването на договор и данни за договорите.

 4.5. ТМания обработва лични данни на потребителите при осъществяване на директен маркетинг. ТМания обработва данните на потребителите, за да им съобщава (не повече от два пъти на месец) за подходящи свои предложения и услуги чрез съобщения по електронна поща. Съобщения получават само потребители, дали изрично съгласие за това. Потребителите могат да се откажат по всяко време от получаването на съобщенията, като е предоставена връзка, чрез която да манифестират нежеланието си да получават рекламни съобщения на електронната си поща от ТМания.

 4.6. ТМания обработва лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове

 1. Обработка на лични данни въз основа на съгласие, дадено от потребителите Възможно е ТМания да обработва лични данни на потребителите и за други цели, при получено от тях съгласие. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от потребителите, безплатно, чрез подаване на писмено заявление в някой от офисите на ТМания или чрез електронна поща на адрес Info@trek-mania.com. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне.
 2. Категории лица, на които разкриваме личните данни на потребителите
 3. Обработващи лични данни – обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на ТМания въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от ТМания. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на ТМания.
 4. Партньори на ТМания – за да може да предостави определени услуги на своите потребители, ТМания сключва договори с трети лица (партньори). Във връзка с предоставянето на съответните услуги понякога е необходимо на съответните партньори да бъдат предоставяни лични данни на потребителите. Такива партньори могат да бъдат авио превозвачи, застрахователни компании, други туроператори и туристически агенции и др.
 5. Банки и платежни институции – във връзка с обслужването на плащания на потребителите на ТМания, извършени по банков път или чрез платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между ТМания и съответната банка или платежна институция.
 6. Пощенски оператори във връзка с изпращане на пратки, които съдържат договори или други документи и материали, предназначени за потребителя
 7. Дружества, предоставящи на ТМания услуги по изграждане и поддръжка на информационни системи, вътрешни мрежи, софтуер и хардуер, които се използват за обработка на лични данни и необходими за отчитане, разплащане, комуникация с клиенти и др.
 8. Консултантски дружества
 9. Компетентни органи – съгласно приложимото законодателство фирмата е длъжна да предоставя информация на компетентните органи при поискване или в рамките на извършвани от тях проверки.

VII. Обработка на лични данни извън територията на България ТМания се стреми да не изпраща лични данни на потребителите извън територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО). В определени случаи обаче е необходимо определени данни да бъдат изпратени до лица извън ЕС/ЕИО (напр. за да бъде предоставена услуга хотелско настаняване извън ЕС/ЕИО), при спазване на изискванията на приложимото законодателство. ТМания изпраща лични данни извън ЕС/ЕИО само ако това е необходимо, за да бъде изпълнен договор със съответния потребител.

VIII. Период на съхранение на личните данни на потребителите ТМания съхранява личните данни на потребителите толкова, колко е необходимо за постигане на целите, предмет на тази политика. ТМания не изтрива лични данни преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления (6 месеца), задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават.

 1. Права на физически лица във връзка с обработването на лични данни
 2. Право на достъп – физически лица имат право да получат от ТМания информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако се обработват лицето има право да получи информация за съдържанието на личните данни, целта на обработка и категориите получатели на данните.
 3. Право на корекция – в случай че обработваните от ТМания лични данни на лицето са неточни или неактуални, то има право да изиска от ТМания да ги коригира.
 4. Право на изтриване – физическите лица имат право да поискат от ТМания да изтрие личните им данни в следните случаи:
 • личните данни вече не са необходими за целите, за които са събирани и обработвани;
 • лицето е оттеглило съгласието си данните му да бъдат обработвани и няма други правни основания за продължаване на обработването;
 • лицето е възразило срещу обработването на лични данни, основано върху законен инетерес на ТМания и няма други законни основания за продължаване на обработването;
 • личните данни на лицето са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити от ТМания с оглед на спазването на действащото законодателство.

 

 1. Право на ограничаване на обработването – физическите лица имат право да поискат от ТМания да ограничи обработването на личните им данни в следните случаи:
 • лицето оспорва точността на данните, за периода, в който ТМания трябва да провери за точността на личните данни;
 • данните са обработвани без правно основание, но лицето не желае да бъдат изтрити, а желае да се ограничи обработването им;
 • ТМания повече няма нужда от личните данни на лицето, но той ги изисква с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • при подаване на възражение срещу обработване на лични данни, но се очаква проверка на законността на целите за обработка на ТМания.
 1. Право на преносимост – физическите лица имат право да поискат от ТМания да предостави личните им данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат ако ТМания обработва данните въз основа на договор или базирано на съгласие с общите условия. Физическите лица имат право да поискат от ТМания да прехвърли личните им данни директно към друг администратор, когато това е технически осъществимо.
 2. Право на възражение – физическите лица имат право на възражение срещу обработване на техни лични данни, когато ТМания ги обработва въз основа на свои законни интереси. В случаите на възражение срещу обработка за целите на директния маркетинг, възражението е безусловно и обработката се преустановява. Във всички останали случаи ТМания извършва вътрешна проверка въз основа на възражението на лицето и
 • го уведомява за преустановяване на обработката на личните му данни или
 • мотивирано отказва да преустанови обработката на личните му данни при наличие на законно основание за това
 1. Право на жалба – физическите лица имат право да подават жалби и сигнали до съответните национални и европейски компетентни органи, в случай че според тях ТМания нарушава законодателството за защита на личните данни. Подробни инструкции за подаване на жалби можете да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни.
 2. Уточнения относно правата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни:
 • ТМания предприема действия по искане на лице да упражни право от настоящия раздел само ако е в състояние да идентифицира съответното лице;
 • ТМания може да поиска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическо лице, в случай че има основателни притеснения относно самоличността му;
 • ТМания уведомява физическо лице за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане за упражняване на право от настоящия раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен до два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. ТМания информира съответното лице за всяко удължаване в срок до един месец от получаване на искането, като се аргументира за забавянето;
 • при отказ да бъде изпълнено искане по този раздел, ТМания уведомява съответното физическо лице в срок до един месец за причините да не предприеме действия, както и за възможността да подаде жалба до компетентните органи;
 • действия, предпиети от ТМания във връзка с подадени искания за упражняване на правата, описани в този раздел, се извършват безплатно за физическите лица освен ако исканията са явно неоснователни или прекомерни. Ако дадено искане е неоснователно или прекомерно (например поради голяма повторяемост), ТМания има правото да: o откаже да изпълни искането или o да наложи разумна такса за изпълняването му, базирана на административните разходи, което искането би породило

 

Бисквитките ни помагат да ви предоставяме по-добра услуга. Използвайки нашите услуги, вие се съгласявате с нашето използване на бисквитки. Научи повече